Bell Schedule

2020 – 2021 BELL SCHEDULE

Period MON, TUE, THU, FRI WEDNESDAY Half Days

October 4 & March 6

0 7:30 – 8:24 am 7:30 – 8:24 am 7:30 – 8:24 am
1 8:50 -9:44 am 8:50  – 9:35 am 8:50 -9:29 am
2 9:49 – 10:47 am 9:40 – 10:25 am

Advisory Base

10:30 – 10:50 am

9:34 -10:13 am
3 10:52 am – 11:46 am  10:55 – 11:40 am 10:18 – 10:57 am
Lunch  11:46 am – 12:38 pm 11:40 am – 12:20 pm 10:57 – 11:37 am
4 12:43 – 1:37 pm  12:25 – 1:10 pm 11:42 am – 12:21 pm
5 1:42 – 2:36 pm 1:15 – 2:00 pm 12:26 -1:05 pm 
6 2:41 – 3:35 pm  2:05 – 2:50 pm  1:10 -1:50 pm 

 

FIRST SEMESTER FINAL EXAMS 

Tuesday, December 15, 2020 Wednesday, December 16, 2020 Thursday, December 17, 2020
1st  Period 8:50 – 10:35 am 3rd  Period 8:50 – 10:35 am 5th  Period 8:50 – 10:35 am
Break 10:35 – 10:55 am Break 10:35 – 10:55 am Break 10:35 – 10:55 am
2nd Period 11:00 am – 1:45 pm 4th Period 11:00 am – 1:45 pm 6th Period 11:00 am – 1:45 pm

 

SENIORS 2ND SEMESTER FINAL EXAMS

Tuesday, May 12, 2020 Wednesday, May 13, 2020 Thursday, May 14, 2020
TIMES TO BE DETERMINED
1st  Period  3rd  Period 5th  Period
2nd Period 4th Period 6th Period

 

UNDERCLASSMEN 2ND SEMESTER FINAL EXAMS 

Tuesday, May 18, 2020 Wednesday, May 19, 2020 Thursday, May 20, 2020
1st  Period 8:50 – 10:35 am 3rd  Period 8:50 – 10:35 am 5th  Period 8:50 – 10:35 am
Break 10:35 – 10:55 am Break 10:35 – 10:55 am Break 10:35 – 10:55 am
2nd Period 11:00 am – 1:45 pm 4th Period 11:00 am – 1:45 pm 6th Period 11:00 am – 1:45 pm

Printable Bell Schedule